#پایه_خونی_تا_پای_مرگ_اوس_کریم

ای رفیق

اگر بر آبادی خراب دل ما گذرت افتاد
..
بر سر رعیتش فریادی بکش تا نارفیقان بدانند 
که این آبادی هنوز کدخدایی دارد!!!
❤

#رفیق_بی_کلک_مادر #پدر #رفیق #آکا #کوکا #داداش #برادر #پایه_خونی_تا_پای_مرگ_اوس_کریم
ای رفیق

اگر بر آبادی خراب دل ما گذرت افتاد
..
بر سر رعیتش فریادی بکش تا نارفیقان بدانند
که این آبادی هنوز کدخدایی دارد!!!


#رفیق_بی_کلک_مادر #پدر #رفیق #آکا #کوکا #داداش #برادر #پایه_خونی_تا_پای_مرگ_اوس_کریم

XSoc is viewer of Instagram's posts.