#דיבורים

כבר כמה שבועות אחרי השחרור , 
כיף ביחד ואחר 
יושבים לשיחה על קפה או תה עם חלב כל ערב, ולא טלפון חטוף בשעות הקטנות של הלילה.
ופתאום יש לנו אמצע שבוע.
אפשר לקבוע תוכניות ליום שני 
ולקום ברביעי ליום פנוי, לא ממהרים לשום מקום וכל בוקר יוסף קם עם אותה שאלה ,אז היום ים?
ובנחת וביחד 
אבל כמה אפשר ?!
להיות, לדבר.
נגמרו לי כבר המילים.וגם לו 
התחלנו לדבר על פוליטיקה..
.
.
#משוחררים #אהבה #זוגיות #בוקר #קפה #ים #ביחד #מילים #דיבורים
כבר כמה שבועות אחרי השחרור ,
כיף ביחד ואחר
יושבים לשיחה על קפה או תה עם חלב כל ערב, ולא טלפון חטוף בשעות הקטנות של הלילה.
ופתאום יש לנו אמצע שבוע.
אפשר לקבוע תוכניות ליום שני
ולקום ברביעי ליום פנוי, לא ממהרים לשום מקום וכל בוקר יוסף קם עם אותה שאלה ,אז היום ים?
ובנחת וביחד
אבל כמה אפשר ?!
להיות, לדבר.
נגמרו לי כבר המילים.וגם לו
התחלנו לדבר על פוליטיקה..
.
.
#משוחררים #אהבה #זוגיות #בוקר #קפה #ים #ביחד #מילים #דיבורים
בזמן אחרון, יש יותר ויותר דיבורים על מוטיבציה, העצמה אישית, בטחון עצמי. השוק רוווי ביועצים, מאמנים, סדנאות והרצאות בנושא. אבל, בקושי יש מי שנותן כלים פרקטיים ליישום ומיצוי של הכוחות ואנרגיות וביטחון ומוטיבציה המנופחים. 
בואו קודם נקבע מטרה, נחשב ''מרחק", נבנה אסטרטגיה מותאמת לגודל המטרה ואז נדע כמה כוחות וכמה העצמה לפתח!
Последнее время все больше разговоров о мотивации, саморазвитие и повышение уверенности в себе. Рынок переполнен бизнес тренерами, консультантами и мастер классами, лекциями на эти темы. Но при этом почти нет, тех кто даёт практические инструменты для применения этих "прокаченых" способностей в реальности.
Давайте сначала определим цель, просчитаем "расстоянии" до неё, построим стратегию соответствующую пропорционально этой целе, и тогда со знанием, будем развивать то что нужно и на сколько нужно!

#זמן #דיבורים #מוטיבציה #העצמהאישית #שוק #יועצים #מאמנים #סדנאות #הרצאות #פרקטיקה #יישום #מיצוי #כוחות #אנרגיות #לפתח
 #время #разговор #мотивация #саморазвитие #себе #тренер #консультант #мастер #класс #лекции #темы #способность #реальность #знание #нужно
בזמן אחרון, יש יותר ויותר דיבורים על מוטיבציה, העצמה אישית, בטחון עצמי. השוק רוווי ביועצים, מאמנים, סדנאות והרצאות בנושא. אבל, בקושי יש מי שנותן כלים פרקטיים ליישום ומיצוי של הכוחות ואנרגיות וביטחון ומוטיבציה המנופחים.
בואו קודם נקבע מטרה, נחשב ''מרחק", נבנה אסטרטגיה מותאמת לגודל המטרה ואז נדע כמה כוחות וכמה העצמה לפתח!
Последнее время все больше разговоров о мотивации, саморазвитие и повышение уверенности в себе. Рынок переполнен бизнес тренерами, консультантами и мастер классами, лекциями на эти темы. Но при этом почти нет, тех кто даёт практические инструменты для применения этих "прокаченых" способностей в реальности.
Давайте сначала определим цель, просчитаем "расстоянии" до неё, построим стратегию соответствующую пропорционально этой целе, и тогда со знанием, будем развивать то что нужно и на сколько нужно!

#זמן #דיבורים #מוטיבציה #העצמהאישית #שוק #יועצים #מאמנים #סדנאות #הרצאות #פרקטיקה #יישום #מיצוי #כוחות #אנרגיות #לפתח
#время #разговор #мотивация #саморазвитие #себе #тренер #консультант #мастер #класс #лекции #темы #способность #реальность #знание #нужно
#דיבורים כמו חול
#דיבורים כמו חול
ז' סיון-
שער היחוד והאמונה, עמ' 152- שער היחוד והאמונה... עד עמ' עז- וקב"ה כולא חד.

שער היחוד והאמונה

להבין מעט מזער מ"ש בזהר דשמע ישראל כו' הוא יחודא עילאה ובשכמל"ו הוא יחודא תתאה:

פרק א וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. וצריך להבין וכי תעלה על דעתך שיש אלהים נשרה במים מתחת לארץ שצריך להזהיר כ"כ והשבות אל לבבך. הנה כתיב לעולם ה' דברך נצב בשמים ופי' הבעש"ט ז"ל כי דברך שאמרת יהי רקיע בתוך המים וגו' תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמים ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם כדכתיב ודבר אלהינו יקום לעולם ודבריו חיים וקיימים לעד כו' כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע ח"ו וחוזרות למקורן היו כל השמים אין ואפס ממש והיו כלא היו כלל וכמו קודם מאמר יהי רקיע כו' ממש וכן בכל הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונים ואפי' ארץ הלזו הגשמית ובחי' דומם ממש אילו היו מסתלקות ממנה כרגע ח"ו האותיות מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ בששת ימי בראשית היתה חוזרת לאין ואפס ממש כמו לפני ששת ימי בראשית ממש וז"ש האר"י ז"ל שגם בדומם ממש כמו אבנים ועפר ומים יש בחי' נפש וחיות רוחנית דהיינו בחי' התלבשות אותיות הדבור מעשרה מאמרו' המחיות ומהוות את הדומם להיות יש מאין ואפס שלפני ששת ימי בראשית ואף שלא הוזכר שם אבן בעשרה מאמרות שבתורה אעפ"כ נמשך חיות לאבן ע"י צירופים וחילופי אותיו' המתגלגלות ברל"א שערים פנים ואחור כמ"ש בס' יצירה עד שמשתלשל מעשרה מאמרות ונמשך מהן צירוף שם אבן והוא חיותו של האבן וכן בכל הנבראים שבעולם השמות שנקראים בהם בלשון הקדש הן הן אותיות הדבור המשתלשלו' ממדרגה למדרגה מעשרה מאמרות שבתורה ע"י חילופים ותמורות האותיות ברל"א שערים עד שמגיעות ומתלבשות באותו נברא להחיותו לפי שאין פרטי הנבראים יכולים לקבל חיותם מעשרה מאמרות עצמן שבתורה שהחיות הנמשך מהן עצמן גדול מאד מבחי' הנבראים פרטיים ואין כח בהם לקבל החיות אלא ע"י שיורד החיות ומשתלשל ממדרגה למדרגה פחותה ממנה ע"י חילופים ותמורות האותיות וגימטריאות שהן חשבון האותיות עד שיוכל להתצמצם ולהתלבש ולהתהוות ממנו נברא פרטי וזה שמו אשר יקראו לו בלה"ק הוא כלי לחיות המצומצם באותיות שם זה שנשתלשל מעשרה מאמרות שבתורה שיש בהם כח וחיות לברוא יש מאין ולהחיותו לעולם דאורייתא וקב"ה כולא חד
ז' סיון-
שער היחוד והאמונה, עמ' 152- שער היחוד והאמונה... עד עמ' עז- וקב"ה כולא חד.

שער היחוד והאמונה

להבין מעט מזער מ"ש בזהר דשמע ישראל כו' הוא יחודא עילאה ובשכמל"ו הוא יחודא תתאה:

פרק א וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. וצריך להבין וכי תעלה על דעתך שיש אלהים נשרה במים מתחת לארץ שצריך להזהיר כ"כ והשבות אל לבבך. הנה כתיב לעולם ה' דברך נצב בשמים ופי' הבעש"ט ז"ל כי דברך שאמרת יהי רקיע בתוך המים וגו' תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמים ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם כדכתיב ודבר אלהינו יקום לעולם ודבריו חיים וקיימים לעד כו' כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע ח"ו וחוזרות למקורן היו כל השמים אין ואפס ממש והיו כלא היו כלל וכמו קודם מאמר יהי רקיע כו' ממש וכן בכל הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונים ואפי' ארץ הלזו הגשמית ובחי' דומם ממש אילו היו מסתלקות ממנה כרגע ח"ו האותיות מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ בששת ימי בראשית היתה חוזרת לאין ואפס ממש כמו לפני ששת ימי בראשית ממש וז"ש האר"י ז"ל שגם בדומם ממש כמו אבנים ועפר ומים יש בחי' נפש וחיות רוחנית דהיינו בחי' התלבשות אותיות הדבור מעשרה מאמרו' המחיות ומהוות את הדומם להיות יש מאין ואפס שלפני ששת ימי בראשית ואף שלא הוזכר שם אבן בעשרה מאמרות שבתורה אעפ"כ נמשך חיות לאבן ע"י צירופים וחילופי אותיו' המתגלגלות ברל"א שערים פנים ואחור כמ"ש בס' יצירה עד שמשתלשל מעשרה מאמרות ונמשך מהן צירוף שם אבן והוא חיותו של האבן וכן בכל הנבראים שבעולם השמות שנקראים בהם בלשון הקדש הן הן אותיות הדבור המשתלשלו' ממדרגה למדרגה מעשרה מאמרות שבתורה ע"י חילופים ותמורות האותיות ברל"א שערים עד שמגיעות ומתלבשות באותו נברא להחיותו לפי שאין פרטי הנבראים יכולים לקבל חיותם מעשרה מאמרות עצמן שבתורה שהחיות הנמשך מהן עצמן גדול מאד מבחי' הנבראים פרטיים ואין כח בהם לקבל החיות אלא ע"י שיורד החיות ומשתלשל ממדרגה למדרגה פחותה ממנה ע"י חילופים ותמורות האותיות וגימטריאות שהן חשבון האותיות עד שיוכל להתצמצם ולהתלבש ולהתהוות ממנו נברא פרטי וזה שמו אשר יקראו לו בלה"ק הוא כלי לחיות המצומצם באותיות שם זה שנשתלשל מעשרה מאמרות שבתורה שיש בהם כח וחיות לברוא יש מאין ולהחיותו לעולם דאורייתא וקב"ה כולא חד
תקשיבו לו, הוא יודע מה הוא אומר
#וולטדיסני 🐭
-
אהבת? לעוד תוכן בתחום הכושר והמוטיבציה עקבו אחרינו עכשיו⬇️⬇️
💪@onebody.co.il 💪
💪@onebody.co.il 💪
💪@onebody.co.il 💪
-
#משפטיםיפים #משפטימוטיבציה #משפטיומי #מוטיבציהנטו #מוטיבציה🔝 #תלאביב #ירושלים #ישראל #חיפה #מוטיבציהישראל #מוטיבציה #דיבורים #כוחרצון #פוקוס #אמת #התחלה #מטרה #הצלחה #בריאות #ספורט #השראה #השראה_יומית #וואןבודי #onebodyonelife #onebodyteam #onebodyisrael
תקשיבו לו, הוא יודע מה הוא אומר
#וולטדיסני 🐭
-
אהבת? לעוד תוכן בתחום הכושר והמוטיבציה עקבו אחרינו עכשיו⬇️⬇️
💪@onebody.co.il 💪
💪@onebody.co.il 💪
💪@onebody.co.il 💪
-
#משפטיםיפים #משפטימוטיבציה #משפטיומי #מוטיבציהנטו #מוטיבציה🔝 #תלאביב #ירושלים #ישראל #חיפה #מוטיבציהישראל #מוטיבציה #דיבורים #כוחרצון #פוקוס #אמת #התחלה #מטרה #הצלחה #בריאות #ספורט #השראה #השראה_יומית #וואןבודי #onebodyonelife #onebodyteam #onebodyisrael
ג׳סי ושלומי 🤣🥰
מספרים סיפורים 😋

#פנסיוןפתוח #פנסיוןלכלבים #פנסיוןביתי #פנסיון #אילוף #שלום #אילוףבעיותהתנהגות #אילוףכלביםבקבוצות #אילוףגורים #אילוףכלביםלילדים #שבתשלום❤️ #סיפור #דיבורים
#מעשים
#דיבורים
#אנשים
#מעשים
#דיבורים
#אנשים
פעם הייתי מתעצבן מדברים כאלה. מישהו היה אומר משהו, או הייתי שומע שאמרו עליי משהו והייתי עוצר.

עד שלימדו אותי דבר אחד, רוב הדברים שאנשים יוציאו מהפה שלהם, נועדו לעצמם ולא לאחרים. ובמקרים רבים, הם נועדו לגרום להם להרגיש טוב עם חוסר העשיה שלהם.

אז כשהם יראו מישהו שפועל באומץ ונחישות, תהיה רק דרך אחת לגרום להם להרגיש טוב עם עצמם וזה להוריד אותו.

אל תתנו להם לעצור אתכם! 
אתם תגלו גם שאנשים שבאמת עושים ולהם אתם רוצים להקשיב, לא יעצרו אתכם ולא יגרמו לכם להרגיש רע. הם ידחפו אתכם לפעול ולהמשיך, ואולי יכוונו קצת.

דיעה של אנשים עליכם היא לא סיבה להפסיק.

#הצלחה #אימון #דיבורים #ראשגדול #נחישות #חזק #לאעוצריםלרגע
פעם הייתי מתעצבן מדברים כאלה. מישהו היה אומר משהו, או הייתי שומע שאמרו עליי משהו והייתי עוצר.

עד שלימדו אותי דבר אחד, רוב הדברים שאנשים יוציאו מהפה שלהם, נועדו לעצמם ולא לאחרים. ובמקרים רבים, הם נועדו לגרום להם להרגיש טוב עם חוסר העשיה שלהם.

אז כשהם יראו מישהו שפועל באומץ ונחישות, תהיה רק דרך אחת לגרום להם להרגיש טוב עם עצמם וזה להוריד אותו.

אל תתנו להם לעצור אתכם!
אתם תגלו גם שאנשים שבאמת עושים ולהם אתם רוצים להקשיב, לא יעצרו אתכם ולא יגרמו לכם להרגיש רע. הם ידחפו אתכם לפעול ולהמשיך, ואולי יכוונו קצת.

דיעה של אנשים עליכם היא לא סיבה להפסיק.

#הצלחה #אימון #דיבורים #ראשגדול #נחישות #חזק #לאעוצריםלרגע
#אנשים #דיבורים #ריכולים #אלתדאג #משפטיםלחיים
//לשלוט בזמן
#sherma
.
.
.
#כתיבה#לכתוב#לב#אהבה#ישראל#לשלוטבזמן#זמן#ענייןשלזמן#סיפור#סיפוריםקצרים#משפטיםלחיים#משפטים#יפה#דיבורים#בנות#רווקהלעודדקה#אני#נשים
נשים ושלטון...😅
#נשים #שלטון #מלחמות #עולם #דיבורים 
תעשו לייק לעוד פוסטים כאלה😉👍
נשים ושלטון...😅
#נשים #שלטון #מלחמות #עולם #דיבורים
תעשו לייק לעוד פוסטים כאלה😉👍
#דיבורים #ריכולים #אחדעלהשני #משפטיםלחיים
#מה #שנכון #לך #אנשים #דיבורים #ריכולים #להסביר #עצמך #הסברים #אחרים #חיים #קלים #משפטיםלחיים
#דיבורים #שיחה #היום #מחר #אוייב #חברים #פלאפון #משפטיםלחיים
קפה עידן #שישיזם#אז#אני_שישיסט_בדיזי_אני_מלך#טירוףף#דיבורים
שים לב למילים שלך לעומת המעשים שלך.

לעוד פוסטי השראה עקוב אחרינו👌
👉@ilmotivation👈
👉@ilmotivation👈
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
רק אם אתה מתעניין בהכנסה מהבית ולא חושב שיש דבר כזה כפתור קסם להצלחה אתה מוזמן להוריד את המדריך החינמי שלנו🎁
לינק עכשיו בביו👆 -------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
#מתנה #מדריך #גשר #קשה #דיבורים #מעשים #חיבור #עבודה #פעולות #עסקים #אנשים #כח #עשייה #לימודים #סיפוק #הגשמה #חיפה #ירושלים #בארשבע
שים לב למילים שלך לעומת המעשים שלך.

לעוד פוסטי השראה עקוב אחרינו👌
👉@ilmotivation👈
👉@ilmotivation👈
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
רק אם אתה מתעניין בהכנסה מהבית ולא חושב שיש דבר כזה כפתור קסם להצלחה אתה מוזמן להוריד את המדריך החינמי שלנו🎁
לינק עכשיו בביו👆 -------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
#מתנה #מדריך #גשר #קשה #דיבורים #מעשים #חיבור #עבודה #פעולות #עסקים #אנשים #כח #עשייה #לימודים #סיפוק #הגשמה #חיפה #ירושלים #בארשבע
מה אתם אומרים הייתם סולחים על בגידה?!
#כועסיםונהנים21 #כועסת #כועס #נהנת #נהנה #כועסות #כועסים #נהנות #נהנים 
#שאלותתשובות #אנשים #קבוצה #דיבורים 
#שאלות #תשובות #תשובותשלכםבתגובות👇 #זוגיות #זוגיות_או_רווקות #בגידה #בגידות
שמישהו אומר משהו על עומר✋🏽 חכה חכה..😼 #עומראדם #דיבורים  #חיוך @omeradam10
שמישהו אומר משהו על עומר✋🏽 חכה חכה..😼 #עומראדם #דיבורים #חיוך @omeradam10
מוישי אח מדהים שלי!
 המון הצלחה במקום הלימודים החדש,
תצליח!......
אוהבים ❤
אברימי מיכל ואביגיל הקטנה .
.
.
.
.
#מוישיעולהלישיבה #גדלהילד #גדלהבחור #ישיבהגדולה #בתאבון #לילשישי #לאפהשווארמה #דיבורים #נייעס
מוישי אח מדהים שלי!
המון הצלחה במקום הלימודים החדש,
תצליח!......
אוהבים ❤
אברימי מיכל ואביגיל הקטנה .
.
.
.
.
#מוישיעולהלישיבה #גדלהילד #גדלהבחור #ישיבהגדולה #בתאבון #לילשישי #לאפהשווארמה #דיבורים #נייעס
חזרות #דיבורים כמו חול 🔜🔜🔜🔜
חזרות #דיבורים כמו חול 🔜🔜🔜🔜
בלי#הרבה#דיבורים#💗
בלי#הרבה#דיבורים#💗
#דיבורים #לעצמי
#דיבורים #לעצמי
#הילדה#באה#לעבוד#אין#חוכמות#שאפו#יעל  #פחות#דיבורים#יותר#מעשים#עבודה#קשה#סה#טו
אנשים תמיד שואלים אותי- דן איך להתאמן? איך לגדול? איך להתחטב?
לכולם אני עונה תשובה אחת- #פחות #דיבורים #יותר #מעשים.
 go and do it 💪👊💪!!
אנשים תמיד שואלים אותי- דן איך להתאמן? איך לגדול? איך להתחטב?
לכולם אני עונה תשובה אחת- #פחות #דיבורים #יותר #מעשים.
go and do it 💪👊💪!!
כל רגע הוא רגע מתאים לשיחה אינטימית עם מי שאוהבים

#זוג #אהבה #חופש #לבד #שקט #צפון #דיבורים #הבנה #קיץ #שמש #אוכל #יין #אושר #רומנטיקה
כל רגע הוא רגע מתאים לשיחה אינטימית עם מי שאוהבים

#זוג #אהבה #חופש #לבד #שקט #צפון #דיבורים #הבנה #קיץ #שמש #אוכל #יין #אושר #רומנטיקה
כמה חכיתי לזה היום..😌😌😌 #קצת#דיבורים#עם#בעלולי❤️
כמה חכיתי לזה היום..😌😌😌 #קצת#דיבורים#עם#בעלולי❤️
יום שלישי הקרוב הולכת לדבר על הדף שלי ואלייך ברדיו קול נתניה בתוכנית נועה מדברת עם נוער...ניתן להאזין בקישור
http://live1.co.il/netanya/radio/
#רדיו #קול_נתניה #נועהרום #נועהמדברתעם נוער#דיבורים #מוות
יום שלישי הקרוב הולכת לדבר על הדף שלי ואלייך ברדיו קול נתניה בתוכנית נועה מדברת עם נוער...ניתן להאזין בקישור
http://live1.co.il/netanya/radio/
#רדיו #קול_נתניה #נועהרום #נועהמדברתעם נוער#דיבורים #מוות
#בניאדם #דיבורים#רכילויות#ילדה#בנות#הריון#מים#ביתספר#עבודה#כוס#נצורלשונךמרעושפתייךמדברימרמה
Get off the phone and pay attention to the people around you...
#phone #lifecoach #livinglife #wisdom #talk #humanconnection #smartphone 
#טלפון #סמרטפון #קואצר #דיבורים #אמת
Get off the phone and pay attention to the people around you...
#phone #lifecoach #livinglife #wisdom #talk #humanconnection #smartphone
#טלפון #סמרטפון #קואצר #דיבורים #אמת
#בילוי_מוצ"ש_החדש_שלכם#ליין#החתולוהכלב#שבת#ערב#מסיבה#פחות#דיבורים#יותר#מוסיקה#תלאביב
#less#talking#more#dancing#music#new#party#saturday#night#unicat#telaviv#unicatt
שיחת נפש עם החופרת!!
#שיחתנפש #חופרת #דיבורים #בילבולים #חפירות #לילה #טוב #לילהטוב #ישראל #israel

XSoc is viewer of Instagram's posts.